Nemo belangenvereniging van wandelaars
Westerpark 2 - 1013 RR Amsterdam - tel/fax 020-6817013 - mailto:nemo@pz.nl - www.struinen.nl

 NEMO CAMPAGNE VOOR EEN WANDELWET

klik hier voor video-opname van Tweevandaag: ga naar de uitzending van 5 oktober 2004
klik hier voor het verslag van de 2e aktiewandeling van 29 oktober 2004 in de Bovenkerker Polder

klik hier voor reacties en discussie (reageer!)

Over wetten en wandelaars, met voorstellen voor een nieuwe wandelwet: klik hier
Om de vrijheid van de wandelaar: een pleidooi voor het struinen: klik hier

Verslag 1e Aktiewandeling 4 oktober 2004
Alkmaarder Meer

Dierendag 2004: Wandelaars vogelvrij!
Campagne voor nieuwe wandelwet geopend


Maandag 4 oktober organiseerde Nemo de eerste actiewandeling langs het
Alkmaardermeer. Op de korte wandeling werden meer dan 6 verbodsbordjes gepasseerd en vele hekken beklommen. De wandelroute bood een verrassende wandeling over verboden grasdijken en polderpaden. De meeste verbodsbordje waren tegenstrijdig, onduidelijk en juridisch ondeugdelijk. Zelfs twee nieuwe klaphekken voor een stukje aangegeven wandelroute waren afgesloten met touwen en voorzien van een verbodsbordje. In het beschermde vogelgebied waar de route omheen ging, reed een boer rond op een tractor om de ganzen te verjagen en elke 5 minuten vloog een vliegtuig laag over, over verstoring gesproken... Het officiŽle alternatief voor de wandelaar liep pal langs de snelweg. De Nemo-route was daarentegen een prachtige wandelroute door een onvergetelijk landschap. Nergens een fysieke blokkade in de vorm van een onneembaar hek, een onwillige eigenaar of het bevoegd gezag. Alleen verbaasde schapen en nieuwsgierige koeien. Een wonderlijke maandagochtend...   

Verslag van het gesprek op 26 oktober 2004
tussen Landschap Noord-Holland (Johan Stuart) en Nemo (Vincent Rottier en Peter Spruijt) 

Aanleiding was de actiewandeling van Nemo over een afgesloten terrein van Landschap Noord-Holland bij het Alkmaardermeer, uitgezonden door Twee Vandaag op 5 oktober jl. Johan Stuart reageerde hierin negatief op het initiatief van Nemo. Nemo nam het initiatief voor een gesprek om de situatie te verhelderen.

Nemo wilde met de wandeling aantonen dat de afgesloten paden een logische wandelroute vormden als onderdeel van een rondje en een doorgaande route. Johan Stuart zei dat een deel van het gebied door Landschap Noord-Holland was aangekocht als rustgebied voor smienten. Hij vond dat Nemo een (nuttige) horzelfunctie had in de wandelwereld. Nemo gaf aan dat ze niet het conflict zoekt en graag knelpunten in overleg wil oplossen, uiteraard met respect voor natuurwaarden van een terrein. In het gesprek kwamen de volgende punten aan de orde:

1. In het gebied waren meer dan 6 verschillende bordjes verboden toegang die ook nog onderling tegenstrijdig waren. Johan Stuart erkende dat de status en de functie van de bordjes onduidelijk was. Er was onvoldoende overleg met het Recreatieschap en de terreineigenaren hierover.

2. De wandelroute van het Recreatieschap door het gebied was erg slecht aangegeven en twee klaphekjes waren met touwen vastgebonden en afgeschermd met een stalen hek. Op het klaphekje aan het begin van de route was een bordje verboden toegang bevestigd. Johan Stuart erkende dat terreineigenaren soms wandelroutes op eigen houtje afsloten.

3. Nemo was tijdens de wandeling geen smienten of andere zeldzame vogels tegengekomen. Wel was er een boer die een groep ganzen met zijn tractor verjaagde. Johan Stuart erkende dat niet alle boeren meewerken. Ook werd Nemo niet duidelijk wat de visie van Landschap NH is op de verhouding tussen recreatie (wandelen) en natuurbeheer. Is bijv. natuurbeheer hoofddoel (natuur is er voor zichzelf), of de relatie tussen mens en natuur (natuur is er voor mensen). Johan Stuart gaf aan dat er intern gewerkt wordt aan een nieuwe visie.

4. Verder bleek tijdens het gesprek dat delen van het Alkmaardermeer vogelgebied zijn, maar vaak zijn hier (illegale) steigers van watersporters. Hiertegen kan niets gedaan worden. Deze vorm van recreatie is uiteraard veel verstorender dan incidentele wandelaars op een dijk langs het vogelgebied.

5. Ook bleek dat Landschap Noord-Holland verschillende dijken bezit die ze graag wil openstellen als wandelroute, maar het pachtcontract laat dit niet toe. De pachtwet in Nederland beschermt vooral de pachter. Ook als het contract afloopt, kan de eigenaar nog weinig doen. Landschap Noord-Holland bezit weinig juridische mogelijkheden wandelmogelijkheden te realiseren. Onteigenen is een optie, maar nog nooit toegepast. Aankoop is in het algemeen te duur. Nemo deed de suggestie het Zieuwent-model toe te passen via erfdienstbaarheid. Johan Stuart wilde hier graag meer over weten.

6. Landschap Noord-Holland heeft geen contact met het Wandeloverleg Noord-Holland, wat zeer voor de hand zou liggen, zeker nu het Landschap gefuseerd is met Landschapsbeheer NH. Dus het contact met de recreant (wandelaars) ontbreekt.

7. De argumenten om wandelaars te weren uit weidegebieden spitsen zich toe op drie groepen argumenten: 1. verstoring van broedende en foeragerende vogels; 2. verstoring door de wandelaars met loslopende honden; 3. de angst dat wandelaars veeziekten verspreiden. Wandelorganisaties zouden hierop een duidelijk antwoord moeteen geven, gebaseerd op onderzoek en ervaring.

Kortom; Landschap Noord Holland heeft zoveel problemen met het realiseren van haar natuurdoelen door onwillige boeren, illegale watersporters, gebrek aan overleg en een dichtgetimmerde pachtwet, dat de wandelaar de dupe is. Zelfs de beschermde vogels bleken er niet te zijn. Overal trekt de wandelaar aan het kortste end. Er is geen visie, beleid en wetgeving waar de wandelaar zich op kan beroepen. En de provinciale wandellobby is niet bij machte om dit te veranderen. De problemen zijn te groot. Het landelijke Wandelplatform staat te ver af van deze lokale problematiek om nog invloed uit te oefenen.

Nemo heeft tijdens het gesprek meer knelpunten getoond. Afgesproken is om het gesprek later voort te zetten, uiteraard in overleg en in afstemming met het Wandeloverleg Noord-Holland.

Meer informatie over de campagne voor een nieuwe wandelwet: klik hier
Het belang van de wandelaar; over wetten en wandelaars: klik hier voor meer achtergrondinformatie
Om de vrijheid van de wandelaar: klik hier voor een pleidooi voor het struinen

klik hier voor video-opname van Tweevandaag: ga naar de uitzending van 5 oktober 2004
klik hier voor reacties en discussie. Reageer via het meldformulier.


- Doorgeven van knelpunten. 

- U opgeven als informant of contactpersoon
- Organiseren van een themawandeling

-
Bezoek aan een knelpunt
- Organiseren van een actie

- Het aangaan van een juridische procedure
- Actief worden als vrijwilliger