Nemo belangenvereniging van wandelaars
Westerpark 2 - 1013 RR Amsterdam - tel/fax 020-6817013 - mailto:nemo@pz.nl - www.struinen.nl

 NEMO CAMPAGNE VOOR EEN WANDELWET

Verslag Nemo Aktiewandeling 29 oktober 2004
Bovenkerker Polderdijk - Amstelveen

Op vrijdag 29 oktober 2004 organiseerde Nemo in Amstelveen een aktiewandeling op de afgesloten Bovenkerker Polderdijk en de onverharde Middenwaard die nu geasfalteerd wordt.

Het was de mooiste dag van de herfst. Een lichte nevel verhulde de flats aan de horizon en over de Bovenkerker Polder lag een gouden gloed; een waar wandelparadijs. De verboden dijk nodigde uit tot betreding. De hekken (zonder bordjes verboden toegang) waren goed te beklimmen. De dijk zou een ideale wandelverbinding zijn tussen Amstelveen en Uithoorn; naast de kruin lag een breed perceel voor het vee. De boerderijen lagen er ver genoeg vandaan om geen overlast te hebben. Ook de journalisten (zonder wandelschoenen) van AT5, het AD en plaatselijke kranten klommen dapper over de hekken, alleen de AT5-journalist gleed uit en bezeerde zijn ribben. Halverwege kwam een verontwaardigde boerin ons tegemoet die ons wilde wegsturen. Er ontstond een uitgebreid gesprek over de toekomst van de polder en veeziekten die wandelaars zouden verspreiden. Wat de toekomst van de polder betreft zouden wandelaars en boeren zich moeten bundelen voor het behoud van de polder. Daar was de boerin het wel mee eens. Over veeziekten en wandelaars bestaan veel misverstanden. Daarover gaat Nemo een folder uitgeven. Steeds wordt wandelaars verweten ziekten over te brengen, terwijl dat nooit aangetoond is. Bij het minste vermoeden van MKZ gaat het platteland op slot. Uiteindelijk mochten we doorlopen van de boerin. De terugweg ging over de Middenwaard, de prachtige grasdijk werd die dag verder vernield door bulldozers die er een geasfalteerd fietspad van maakten. Een verslag van de wandeling is uitgezonden op AT5 op maandag 1 november.

Duivels dilemma: wandelaars altijd de dupe
In de Bovenkerker Polder verkeren wandelaars in een duivels dilemma. Omdat de onverharde dijk bij Nes is afgesloten wordt nu de onverharde Middenwaard geasfalteerd als doorgaande fietsverbinding. Als de onverharde dijk bij Nes zou worden opengesteld, wordt vrijwel zeker het allang bestaande geasfalteerde fietspad doorgetrokken als 2e doorgaande fietsverbinding. Dan verdwijnen dus lle onverharde voetpaden in de polder. Om de onverharde dijk bij Nes te behouden, zou hij juist afgesloten moeten blijven... Dus in alle gevallen zijn wandelaars de dupe. Er is dus eigenlijk geen andere keuze dan de toegangsverboden en hekken te overtreden en de dijk te betreden. Wandelaars worden letterlijk de illegaliteit in geduwd, of ze worden verjaagd naar de fietspaden en autowegen..

 

Onverharde grasdijk (Middenwaard) wordt vernield voor geasfalteerd fietspad

De argumenten om de afgesloten dijk te belopen

- We willen een onverharde verbinding redden en toevoegen aan het wandelnetwerk rond Amsterdam. Er zijn veel te weinig onverharde wandelverbindingen van Amsterdam naar het zuiden. Ten noorden van Ouderkerk biedt de groene Amstelscheg nog wel wandelmogelijkheden in de Middelpolder, maar in het zuidelijk gedeelte van de scheg zijn alleen de verharde wegen toegankelijk.
- De dijk is een prachtig en historisch interessant overblijfsel van de ontginninggeschiedenis van Amstelland.
- Als deze dijk beschikbaar komt voor wandelaars, is er een aantrekkelijke wandelroute mogelijk van Amsterdam naar Uithoorn, langs en evenwijdig aan de Amstel.

- In de hele regio Amsterdam is dit een van de laatst bewaarde, ongerepte grasdijken. Belopen is bewaren.
- Op weinig plaatsen rond Amsterdam zijn zulke fraaie vergezichten mogelijk, met name over de Bovenkerker Polder en Polder de Rondehoep.
- De bedreiging van de Bovenkerkerpolder door woningbouw kan misschien mede gestopt worden door van deze polder een wandelgebied te maken.
- Nemo ondersteunt met deze aktie de plannen van het recreatieschap en het Glas en Landproject om de dijk te onsluiten voor langzame recreatie. Ook de aanwonenden zullen profiteren, aangezien ze langzamerhand van de dijk verdreven zijn door hekken en verbodsbordjes.
- Voor de hele regio Amstelveen kan zo de mogelijkheid ontstaan van wandelrondjes in de eigen omgeving. De Bovenkerkerpolder wordt op die manier een aanvulling op de recreatiegebieden Amsterdamse Bos en Middelpolder.

De Bovenkerker Polderdijk is een deel van de ringdijk van de Bovenkerkerpolder en loopt van Ouderkerk naar Uithoorn. Het is grotendeels een grasdijk; alleen  tussen Nesserlaan en Nes ligt er een fietspad met grasstroken op de kruin. Het is de enige onverharde en in principe bewandelbare as door dit gebied en de enige onverharde wandelverbinding vanuit Amstelveen/Amsterdam de stad uit, nu de Middenwaard wordt geasfalteerd.Ten westen liggen de weliswaar onverharde stadsranden van Amstelveen, die echter bij de Nesserlaan doodlopen op een sluisje en hekken; ten oosten ligt de verharde en drukke Amsteloever waar je onmogelijk kunt lopen. Maar ook de dijk zelf bezorgt de wandelaar grote problemen. M.u.v. het fietspad met grasstroken is het hele trac privaat eigendom en niet openbaar toegankelijk. Aan de zuidzijde staan er vele hekken en verboden. Aan de noordzijde staan er ook nog boerderijen op de dijkkruin.

 De Bovenkerker Polder is een prachtig groengebied en deel van het Groene Hart dat al heel lang bedreigd wordt door bebouwing. Veel grond is aangekocht door speculanten die de politiek continu onder druk zetten om de polder vol te kunnen bouwen. Zelfs de Groen Links wethouder van Amstelveen Paul Regouin overweegt nu een bouwvergunning af te geven voor een deel van de polder. Ook is al een begin gemaakt aan de asfaltering van de mooiste doorgaande onverharde wandelroute in de polder, de Middenwaard. Deze ontwikkelingen zijn het begin van het einde.

De aktiewandeling van Nemo is vooral bedoeld om aandacht te vestigen op de waarde van de Bovenkerker Polder als natuur- en wandelgebied. Daarom gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van de dijk, maar om het behoud van de hele polder!  

Reactie op de actiewandeling van Nemo van Tom van der Aa lid van de Groenraad van Amstelveen en tevens als lid van het Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder Open, Stil en Groen 

Ik heb met stijgende verbazing, ongeloof en boosheid uw Nemo-site op internet gelezen. De site waar u trots verslag doet van uw Aktiewandeling door de Bovenkerkerpolder op 29 oktober j.l. Niet alleen permitteert u zich om ongevraagd het eigendom van agrarirs te betreden (agrarirs zouden dat eens in uw achtertuin of over uw balkon moeten doen ), maar wemelt het van de fouten in uw tekst en uitleg en begeeft u zich ook als een stier door de broze Amstelveense overlegporseleinkast. En dan bedoel ik dat u met uw arrogante houding van 'wij doen het lekker toch', het moeizaam door ons Samenwerkingsverband en de Groenraad in de regio opgebouwde vertrouwen letterlijk met voeten treedt. Uw niet van sensatie gespeende actie (met de pers erbij) maakt in enkele minuten stuk wat wij in jaren hebben opgebouwd. Daarnaast doet u het voorkomen dat u voor alle Nederlanders de strijd aangaat en doet dat op een botte bijl manier die in zijn uitwerking schadelijk en beschamend is.

De voorbeelden daarvan op een rij en ook iets over de plaatselijke omstandigheden en verhoudingen.

Beschikbare informatie
1) U heeft zich op geen enkele manier op de hoogte gesteld welke plaatselijke overleg organen zich zoal, juist ook voor wandelaars, met het toegankelijker maken van de Bovenkerkerpolder bezighouden. U had zich daarover allereerst in eigen kring kunnen laten informeren door de Hr. Vladimir Mars, die namens de Lange afstand Wandelaars reeds geruime tijd van onze plannen en de bereikte resultaten op de hoogte is. Resultaten die na overleg met de Gemeente Amstelveen, de provincie Noord-Holland en niet te vergeten de betrokken agrarirs er niet om liegen. Echter en dat is u wellicht een doorn in het oog zijn het resultaten die niet alleen de wandelaars ten goede komen, maar ook andere recreanten : skeelers, fietsers en gehandicapten met een rolstoel. Ook Nederlanders die op hun manier van de polder willen genieten. En dan niet alleen als de dijk kurk droog is, maar ook in de natte jaargetijden !

Gebiedskennis
2) Door slechts naar het gebied te kijken en er zich gewoon toegang toe te verschaffen wil dat nog niet zeggen dat u ook maar iets van de geschiedenis en de bewoners van dat gebied afweet. Het blijkt ook zo over duidelijk uit uw tekst. Daarin spreekt u over de Middenwaard en bedoelt daar de Middenweg van de Bovenkerkerpolder mee, waar nu een combinatie fiets- wandel- en agrarisch pad wordt aangelegd. En blik op een goede kaart had u die blunder kunnen besparen. Maar ja de woonwijk Waardhuizen ligt ook zo dichtbij!

Sensatie
3) Daarnaast toont u zo duidelijk aan dat u ook geen verstand heeft van machinerien. U spreekt over het gebruik van een bulldozer waar het de aanleg van fietsstroken betreft. Het klinkt natuurlijk lekker dramatisch in uw stukje en het ligt ook zo dicht bij het engelse woord bully, maar helaas voor u er is slechts gebruik gemaakt van een handige graafmachine. Deze staat zelfs op jullie eigen foto. Dit soort beschrijvingen doen mij denken aan : 'Het geeft niet hoe er over mij geschreven wordt als er maar geschreven wordt.'

Verboden of gewoon privterrein
4) Daarnaast spreekt u in verband met de Ringdijk der Bovenkerkerpolder over een 'verboden dijk' en in termen als 'door hekken verjaagd', terwijl hier slechts sprake is van normaal priv-bezit van diverse agrarische families en dat al enkele eeuwen lang ! Iedereen in de omgeving kent de beleefdheidsnormen die voor die stukken grond in acht genomen dienen te worden. Daarom staan er geen bordjes met verboden toegang. Maar vreemde eenden uit een verre bijt weten dat niet. Daarbij komt dat agrarische bewoners zelf ook de norm van eerst vragen en dan pas doen hanteren. Zij stellen het niet opprijs wanneer u ongevraagd over hun eigendom loopt. Zelf heb ik regelmatig contact met deze families en kan dan gewoon na toestemming te hebben gevraagd mij rustig over hun gebied begeven. Als u zich echter zelf als een Bully gedraagt (iemand die anderen zonder respect overdonderd) dan vind ik dat van weinig beschaving getuigen. Bijvoorbeeld de Boerin,waar u over spreekt, die u met het volste recht van haar land wilde verwijderen, maar dat liet u zich dat niet aanleunen. Met de groep kwam u dreigend over (zeker met de pers erbij). Dat was de reden waarom zij u uiteindelijk de toegang niet verder weigerde. Maar in geen geval vanwege de argumenten waar u mee kwam en dacht te kunnen scoren. Want het gaat niet aan of u al dan niet besmetting op het bedrijf veroorzaakt en of u al dan niet met een folder over veroorzakers van veeziekten komt. U hoorde daar niet te zijn en dan weet u al provocerend maar al te goed. Net zo min als ik ongevraagd bij u in de huiskamer mag komen. Dergelijke breekijzermethoden zijn niet de manieren om de wetgeving in Nederland te veranderen.

Beter gebruik van de Middenweg
5) Ook gebruikt u in uw verhaal verkeerde argumenten en kennelijk alleen maar met het doel om stemming te maken. Het combinatiepad (fiets-, wandel en agrarisch te gebruiken) wordt niet aangelegd omdat er over grote delen van de Ringdijk van de Bovenkerkerpolder niet gewandeld of gefietst kan worden. Die suggestie in uw verhaal is baarlijke nonsens. De verharde stroken over de Middenweg komen er nadat de politiek van Amstelveen zich positief heeft uitgesproken voor de aanleg van meer fiets- en wandelpaden in het landelijk gebied. Daarop heeft het Samenwerkingsverband een voorstel bij de gemeente ingediend waaruit na grondig overleg en tractorproeven een profieltype is gekozen dat ook behoorlijk zware karrenvrachten (tot wel 18 ton) kan dragen. Daarnaast moet ook de DWR in verband met het schouwen op een redelijke wijze de oevers met werktuigen kunnen berijden. Maar ja als je slechts met een idyllisch beeld in je hoofd op stap gaat, dan biedt je geen ruimte voor diegene die juist die mooie polder voor ons onderhoud ! Overigens komt er nog een middenberm die evenals de oevers opnieuw wordt ingezaaid en daar mag u zelfs vrij over lopen. De Ringdijk zal nog lange tijd in priv-handen zijn en als u het vriendelijk aan de eigenaren vraagt zal er zeker over gelopen mogen worden. Maar ja zoals het met elke vraag gesteld is, kun je ook 'nee' als antwoord krijgen en dat zul je dan sportief moeten nemen ! Want niet belopen is ook bewaren, te meer daar het om een kwetsbare veendijk gaat die beschermd moet worden. Leest u daar de rapporten over Wilnis maar op na !

Vrijwillige medewerking
6) De discussie over het al dan niet toegankelijker maken van de Ringdijk der Bovenkerkerpolder is een oude discussie. Zoals u zelf terecht opmerkt liggen er zelfs boerderijen en schuren op die dijk. Niet iedere boer is er van gediend dat er vreemdelingen over zijn erf lopen. Al wandelend door het agrarisch gebied zult u vaak schuren open zien staan. Agrarirs zijn van oudsher gewoon dat de deuren wagenwijd open staan, maar dat kan ook omdat de ongenode bezoeker op grote afstand van het erf bleef en blijft. Zelf woont u wellicht in de stad en bent u evenals ik zelf gewend om alles op slot te doen, omdat passanten er op enkele meters langs lopen. Dat is echter geen werkzame situatie op het platte land. Zelf denkt u garant te kunnen staan voor het groepje mensen dat zich bij u aansluit om de wilde wandeling te maken, maar weet u dat wel zeker ? En hoe moet die agrarir dat weten ? Hij kent u niet of nauwelijks. Mag hij daarom zelf uit maken welke afstand hij tot de wereld houdt ?

Goed overleg en goede medewerking
7) En dan uw aanmatigende opmerking :'Wat de toekomst van de polder betreft zouden wandelaars en boeren zich moeten bundelen voor het behoud van de polder'. U doet of u het wiel heeft uitgevonden. Wel laat ik u verrassen er wordt allang over de toegankelijkheid der polder gesproken ; ook met wandelaars. Dat u toch van een deel van de Ringdijk, tussen de Nesserlaan en Nes a/d Amstel, gebruik kunt maken is in het verleden in goed overleg met de gemeente en de Dorpsraad van Nes als zeker ook met de medewerking van een aantal agrarirs gerealiseerd. Het laatste stukje achter Nes a/d Amstel is niet gelukt omdat een der betrokkenen op zijn recht bleef staan en geen medewerking wilde verlenen. Dit is zijn goed recht en hebben wij maar te accepteren. De situatie ter plekke is opgelost door de verbinding over de Ringsloot net achter de Urbanuskerk te leggen om zo het dorp te kunnen bereiken. Indien u toch toegang over andere stroken dijk wilt verkrijgen dan rest u niets anders dan deze in het algemeen belang te onteigenen. Echter dan moet dat algemeen belang wel door u aangetoond worden en er het nodige geld voor voorhanden zijn.

Inzet van het Samenwerkingsverband
8) Het Samenwerkingsverband is nu zowel met de gemeente Amstelveen als met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van AGV en tevens plaatselijke agrarirs in onderhandeling over aanvullende oost-westpaden die (het zal u gezien het bovenstaande pleidooi toch verbazen) slechts voor wandelaars toegankelijk zullen zijn. Een route, die bekent staat onder de naam Het Molenpad is al geruime tijd open gesteld en gaat deels over een dijk van de DWR en deels over priv terrein. Deze route's kennen echter enkele beperkingen namelijk dat deze tijdens de nestperiode der weidevogels en of tijdens perioden van besmettelijke veeziekten afgesloten worden.

Excessen door bezoekers
9) Ondanks de medewerking die wij tot nu toe van de meeste agrarirs krijgen, zijn er toch medegebruikers (recreanten) die dit gebied en de precaire relatie met de agrarische huurders en eigenaren onder grote druk zetten. Om een enkel voorbeeld te noemen. Na toestemming gevraagd te hebben aan de betreffende agrarir gaat een groot gezin picknicken op de kop van een weiland nabij de Middenweg. Als de agrarir na hun vertrek 's avonds bij zijn pinken gaat kijken, blijkt dat het gezin de vuile poepluiers in het land heeft achter gelaten. Een van de pinken staat ermee in haar bek. De volgende grapjas laat glasscherven en lege blikjes in het land liggen. Wie betaalt dan de veearts ? Een collectieve verzekering zult u zeggen. Maar daar is van bekend dat je ten alle tijde wel premie kunt afdragen, maar ook dat niet elke terechte claim snel wordt uitbetaald en de dader ligt vaak op het kerkhof ! De vraag is dus : Hoezo zijn alle mensen te vertrouwen en hoe goed zijn zij opgevoed ? Gevolg : Weg medewerking en in de plaats daarvan grote wantrouwigheid ten opzichte van de volgende die wat komt vragen. Daarnaast zijn er ook vaak ander incidenten die met verwonden van vee of zelfs de dood van vee ten gevolge hebben. Met andere woorden als u ongevraagd over het land gaat bent u hoe goed bedoelend ook het zoveelste incident !

Slotwoord
Het is jammer dat u - om het vrije overpad te verkrijgen en daarmee zelf meer rechten - zich een zodanige vrijheid denkt te kunnen permitteren, dat u daarmee vervolgens juist de rechten van anderen en de intenties van goed overleg aan uw laars lapt. Ik zou dan zeggen wordt wakker want het verkrijgen van rechten en wetgeving gaat in Nederland met behulp van de Wetgever. Daar zou u moeten lobbyen en niet met behulp van een soort Wandelrevolutie. Er is overigens niemand die u de wandelillegaliteit in duwt, dat doet u zelf door normale beleefdheidsregels te overtreden. Omgekeerd denkend zou u moord en brand schreeuwen als het door u verkregen recht u door anderen zou worden afgenomen.

Indien u echter het Engelse voorbeeld voor ogen heeft, waar het platte land met behulp van wet- geving totaal voor het publiek toegankelijk is gemaakt, dient u zich op het volgende te bezinnen ; Engeland is qua fysieke vorm totaal niet vergelijkbaar met Nederland. Als bijvoorbeeld in het ruige gebied van Wales 20 mensen een wandeling gaan maken vallen zij nauwelijks iemand op. Indien u echter dwars door het weiland in de Bovenkerkerpolder loopt, dan hebben binnen de kortste keren talloze boeren dat in de gaten. Want we leven in een postzegellandje en dan moet je niet de allures van een groot land willen opleggen.

Dat erkennende dient u in plaats van zo'n bravoure verhaal op uw website eerder een aantal betrokkenen excuses te maken, daar zij allang in goed overleg de toegankelijkheid van de Bovenkerkerpolder bevorderen. In de bereidheid u meer over vele andere, veel bedreigender plannen met betrekking tot de Bovenkerkerpolder, te informeren verblijf ik

Hoogachtend
T.J. van der Aa d.d. 13-12-2004

Reactie van Nemo, Vincent Rottier op de brief d.d. 13-12-2004 van Tom van der Aa, lid van de Groenraad van Amstelveen en lid van het Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder Open, Stil en Groen

Deze polder is al zo lang bedreigd als Amstelveen zuidwaarts en Uithoorn noordwaarts wil uitbreiden. Een groot deel van de polder is al bebouwd door Amstelveen, nl. met enkele wijken ten zuiden van de A9. Ook aan de zuidzijde gaat er een groot deel van de rust van de polder verloren, door de omlegging van de N201 ten noorden van Uithoorn. Het is dus zaak om de rest van de polder te bewaren als agrarisch, natuur- en recreatiegebied. Als dit niet lukt, loopt de stedelijke bebouwing van Groot-Amsterdam door tot onder Uithoorn, zodat het Groene Hart nog kleiner wordt en vervolgens geheel oplost.

Hieronder volgt een puntsgewijze behandeling van de brief van het Samenwerkingsverband

1) Beschikbare informatie
Het is een opvatting dat je, voorafgaande aan een aktiewandeling, je volledig op de hoogte moet stellen van alle feiten en omstandigheden in het te bewandelen gebied. Een andere opvatting is dat het gaat om de aktie en dat je hoopt dat die voldoende publiciteit en discussie genereert en misschien leidt tot het openbreken van patstellingen. Bovendien is het volstrekt onmogelijk om je over elk problematisch wandelgebied in Nederland volledig te informeren. In een land dat volledig op slot zit, ligt de bewijslast niet bij wandelaars, maar bij onwillige agrarirs, villabewoners, wegenbouwers etc. De aktiewandelaar hoeft alleen maar niets te vernielen, te verontrusten of te verontreinigen. Ook is het treurig dat wandelaars weer eens worden uitgespeeld tegen rolstoelers. Vaak hebben deze groepen dezelfde belangen en het wordt de laatsten zeker gegund om gebruik te maken van de in Nederland zeer dik gezaaide fietspaden, liefst vrij liggend van voetpadden. Ook is de aanleg van een rolstoelstrook naast een voetpad geen probleem voor wandelaars.

2/3) Gebiedskennis/Sensatie
Spijkers op laag water, om te vallen over een wegnaam en de benaming van een machine met zijn eventuele buitenlandse bijbetekenis.

4) Verboden of gewoon privterrein
Wie spreekt over 'door hekken verjaagd' sluit niet uit dat dit kan vallen onder 'normaal priv-bezit'. Het is juist deze normaliteit die moet worden doorbroken. Dit is in Nederland mogelijk doordat een priv-bezit openbaar kan zijn, maar het zuidelijk deel van de omstreden dijk is nou juist aan de openbaarheid onttrokken. Het middendeel (tussen Nesserlaan en Nes a/d Amstel) is nog steeds openbaar, zodat daar een fietspad kon worden aangelegd. Weliswaar veel te breed en met onbewandelbare maaistroken ernaast, maar in ieder geval beter dan de hekken op het zuidelijk deel. Wat priv-eigendom, dus doodgewoon toe-eigening, met 'beleefdheidsnormen' en 'beschaving' te maken heeft is niet duidelijk.
Ronduit schandalig is het refereren aan de boerin die we op de wandeling tegenkwamen. Op geen enkele manier is 'dreigend tegen haar opgetreden, ondanks haar aanvankelijke botte optreden. Na een lange discussie die allengs op vriendelijker toon gevoerd werd, is men via de kortste weg van haar land gegaan. In die discussie hebben de wandelaars zich laten informeren over het effect dat wandelen heeft op het gedrag van schapen en zijn er mogelijke oplossingen voorgedragen. En tenslotte is haar gevraagd of zij tegen een gebruiksvergoeding bereid zou zijn wandelaars toe te laten, waar zij niet principieel afkerig van was.
Overigens zou de aanwezigheid van de pers ons van 'dreiging' moeten weerhouden, in plaats van dat aan te moedigen.

5) Beter gebruik van de Middenweg
Middenweg en Bovenkerker Polderdijk hebben alleen maar met elkaar gemeen dat ze wandelverbindingen (zouden moeten) zijn. Verder hebben ze hun eigen merites en mag het gebruik van de een niet een reden zijn om de ander afgesloten te houden. Dit is te meer van belang omdat het kunnen lopen van rondjes en het maken van een netwerk daartussen belangrijker is dan het losse en nergens eindigende voetpad. Middenweg en Polderdijk zouden elkaar moeten versterken en niet dienen als wisselgeld voor elkaar. Juist Middenweg, Molenroute en Polderdijk vormen een prima rondje, te koppelen aan toekomstige doorgaande routes langs Amstelveen-Waardhuizen en -Groenelaan. Verder is het van belang dat een besluit van een gemeente om meer fiets- en wandelpaden aan te leggen bijna altijd eindigt in de aanleg van fietspaden waarop gelopen mag worden. Het idee van losliggende, onverharde wandelpaden zegt politici niets. Tenslotte is de verwijzing naar de slappe veendijken van Wilnis niet relevant. Het gaat hier om slecht dijkonderhoud en niet om wandelaars die door hun grote gewicht dijken doen bezwijken. Overigens is beweiding vaak slechter voor dijken dan bewandeling.

6) Vrijwillige medewerking
Het is onjuist dat wandelen op de hele Bovenkerker Polderdijk een probleem zou kunnen zijn omdat er boerderijen en schuren op de dijk liggen. Dat is wel het geval op het noordelijk deel, tussen A9 en Nesserlaan, maar niet in het zuidelijk deel.
Wel staan er boerderijen aan de kruin van de dijk. Overal in Nederland lopen er echter wandelroutes vrij dicht langs diverse soorten opstallen. Wat elders wel kan zou dan hier niet kunnen? Bovendien wandelt de echte kwaadwillige niet en zeker niet overdag in het volle licht.

7) Goed overleg en goede medewerking
Uit deze tekst kan worden opgemaakt dat het Samenwerkingsverband ervoor gaat strijden dat de onwillige boeren op de zuidelijke Bovenkerker Polderdijk worden onteigend.

8) Inzet van het Samenwerkingsverband
Het is toe te juichen dat het Molenpad is opengesteld als wandelroute. Echter, deze route is helemaal afhankelijk van voortgaande toestemming van de grondeigenaar en dus per definitie dubieus. Buiten strikt biologische belemmeringen dient een wandelroute altijd en met zekerheid open te zijn.

9) Excessen door bezoekers
Een oude bekende. Er zijn zeer vele manieren om overlast van recreanten te beperken, zoals vuilnisbaken, hondenroosters, klaphekjes, infopanelen etc. Bovendien blijven de vervuilende recreanten op korte afstand van hun auto. Even verderop is de druk aanzienlijk minder en wordt er ook minder vervuild en verstoord.

Slotwoord
Uit het slotwoord moet blijken dat wandelaars in het dichtbevolkte Nederland minder rechten hebben dan in het dunbevolkte Wales. En het feit dat boeren je 'in de gaten' hebben, zou dan helemaal een reden zijn om in Nederland niet te wandelen. Wandelaars zijn echter geen fijngevoelige types die zich voortdurend begluurd voelen; ze wandelen gewoon.


Meer informatie over de campagne voor een nieuwe wandelwet: klik hier
Het belang van de wandelaar; over wetten en wandelaars: klik hier voor meer achtergrondinformatie
Om de vrijheid van de wandelaar: klik hier voor een pleidooi voor het struinen

klik hier voor video-opname van Tweevandaag: ga naar de uitzending van 5 oktober 2004
klik hier voor reacties en discussie. Reageer via het meldformulier.


- Doorgeven van knelpunten.

- U opgeven als informant of contactpersoon
- Organiseren van een themawandeling

-
Bezoek aan een knelpunt
- Organiseren van een actie

- Het aangaan van een juridische procedure
- Actief worden als vrijwilliger