VERHALENPOEL
NEMOLAND WESTERPARK

Buurtschap Overbraeck  - Overbrakerpad 2  - 1014 AZ Amsterdam - 020-6817013
reageren  
routebeschrijving

ONTDEK HET GEHEIM VAN NEMOLAND!
Achter het Westerpark en de Westergasfabriek, tussen twee grote hekken, ligt het best bewaarde geheim van Amsterdam West Nemoland is een groene oase achter het Westerpark rond de poel de Braeck. In dit wonderlijke niemandsland heeft de natuur de regie overgenomen. Nemoland ligt in de Overbraeck op het terrein van de schooltuinen, naast de kinderboerderij. De Verhalenpoel nodigt buurtbewoners uit om dit geheim te beleven.

VERHALENPOEL (Project in English)
Verhalen vertellen en beleven in Nemoland Westerpark


Onder het steen en asfalt van Amsterdam West liggen de sporen van een ver verleden (ouder dan Amsterdam), die rond de poel van Nemoland in het Westerpark letterlijk aan de oppervlakte komen. We willen de verhalen en mythen van dit onbekende oerlandschap verzamelen, vertellen en uitbeelden en daarmee ook verhalen en mythen aanboren van buurtbewoners over het landschap en de natuur van hun jeugd en hun (groot)ouders. Misschien hebben we Poolse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of Achterhoekse natuursprookjes nodig, om onze eigen oernatuur terug te vinden... Nemoland kan zo een goudmijn worden van buurtverhalen en een poel van inspiratie.

Tussen de oude Spaarndammerdijk en het Westerpark/Westergas ligt een wonderlijk niemandsland/nemoland waar de tijd terugloopt. Je vindt er een duister en stilte die in de stad verdwenen is. Je kunt daar nog wandelen over middeleeuwse verhaallijnen en dwalen over het 18e eeuwse lusthof Soelen. Uit de poel de Braeck kan zomaar de watergeest Swawa verschijnen. Natuur is hier nog verbonden met magie, die in de stad en de aangeharkte natuur verdwenen is.

Het doel van het project Verhalenpoel is om buurtbewoners te betrekken bij de stadsnatuur en de geschiedenis van het stadslandschap, door ook de eigen verhalen over de natuur van hun jeugd en hun (groot)ouders te (laten) vertellen. De wilde natuur van Nemoland en het historische onaangetaste landschap rond de Spaarndammerdijk en de Waternatuurtuin is daarvoor uitermate geschikt. Nemo vindt dat in de plannen voor Groot Westerpark te veel aandacht gaat naar recreatie en infrastructuren. In het project verhalenpoel komt de geschiedenis en de ecologie van het park, en de betrokkenheid van buurtbewoners veel meer tot zijn recht.
We denken dat deze vorm buurtbewoners aanspreekt, en met name kwetsbare groepen uit de buurt: kinderen, jongeren, bewoners met een migratie-achtergrond, ouderen, mensen met een beperking enz.
Stichting Nemo wil vanuit haar natuurproject Nemoland Westerpark dit plan uitvoeren door haar bestaande voorzieningen verder uit te bouwen, in nauwe samenwerking met buurtorganisaties (bv ABC/Welzijn, Regenboog, IVN, WR). Nemo bouwt hiermee voort op veel
wandel&verhalen-evenementen die Nemo georganiseerd heeft in de Bretten en het Westerpark.

Activiteiten
- sprookjeswandelingen voor peuters/kleuters naar de verhalenhut
- verhalenspeurtochten/games
- wandeltheater; walkabout en songlines met theater onderweg
- verhalensoep: soep eten met gekruide verhalen en gedichten uit de buurt
- wandelmeditatie: wandelen met inspiratie uit alle culturen
- Soelen: film/docudrama, excursie en gedichten over lusthof Soelen
- Vrijwilligerswerk, workshops en stages voor al deze activiteiten

Faciliteiten
- buurttuinhuis en verhalenhut bij de poel
- Soelen buurtmoestuin, kruidentuin, wilde bostuin

Plaats
Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2
tussen het Westerpark/Westergas en de volkstuinen
op het terrein van de schooltuinen, naast de kinderboerderij

Meer informatie:
email
www.nemoland.org
www.overbraeck.nl
www.bretten.nl

Ontstaan en achtergronden van het project Verhalenpoel
De vereniging Nemo is in 1988 opgericht als wandelorganisatie en actiegroep voor het behoud van voetpaden, en was altijd gevestigd in het Westerpark. Doel was om de wandelingen te verbinden met de geschiedenis en de verhalen van het landschap. Vaak in de vorm van verhalen/poŽziewandelingen, wandeltheater, natuurexcursies en wandel/verhalenevenementen. Tot 2018 organiseerde Nemo in die 30 jaar meer dan 2000 dagwandelingen, 126 wandelweekends en 87 weken! Totaal hebben leden ca. 25.000x een wandeling gemaakt. De vereniging Nemo werd 30 jaar op de been gehouden door totaal 7465 leden. In 1998 ging Nemo pionieren met een eigen wandel/natuurcentrum Nemoland in Polen, met een landgoed van 36ha en groepsvoorzieningen voor ca. 40 personen. Meer dan 3600 gasten en vrijwilligers, en 26.200  overnachtingen in 20 jaar! In 2018 met de input van maar liefst 10 groepen jongeren: studenten, scouts en jongeren met een beperking. Doel van het Polenproject was om wandelingen en de vele vrijwilligersprojecten te verbinden met de geschiedenis en de verhalen van het Poolse landschap en de Poolse dorpsbewoners. In Amsterdam verhuisde Nemo in 2008 naar het terren van de Schooltuinen in het Westerpark om het natuurcentrum Nemoland op te zetten. Ook hier organiseerde Nemo open dagen, verhalenwandelingen en wandeltheater om de geschiedenis van dit historische/natuurlijke landschap midden in de stad zichtbaar te maken.

De focus van Nemo op geschiedenis en verhalen is niet zozeer gericht op conserveren en educatie, maar is voor Nemo een bijdrage aan duurzame en ecologische ontwikkeling van het (stads)landschap. De combinatie van geschiedenis/verhalen met wandelen, vrijwilligerswerk, het opzetten/onderhouden van een buurtmoestuin, buurttuinhuis en wilde bostuin, het betrekken van (kwetsbare) buurtbewoners bij deze activiteiten is niet alleen goed voor de natuur/ecologie en het behoud van het historische landschap, maar ook goed voor de (geestelijke) gezondheid en integratie van kwetsbare bewonersgroepen (kinderen, bewoners met een migratie-achtergrond, vluchtelingen, ouderen, mensen met beperkingen en/of gezondheidsproblemen).

Uit de volgende documenten blijkt dat het project Verhalenpoel een vervolg is op veel eerdere projecten, en voortkomt uit de doelstelling en kernactiviteiten van Nemo, al 30 jaar. Ook is het project gebaseerd op veel historisch onderzoek. Dat blijkt uit:
- Project Nemopoel van verhalen uit 2008. Gepresenteerd bij de opening van Nemoland Westerpark. Niet gerealiseerd, maar wel motivatie en voorloper van dit plan!

- Verhalen-evenementen georganiseerd door Nemo in Nemoland, het Westerpark en de Bretten 2005-2018
- Geschiedenis van Groot Westerpark; Neerslag van veel historisch onderzoek. serie artikelen en legenden over de geschiedenis van Nemoland, het Westerpark en de Bretten
- Lusthof Soelen; prenten, gedichten en achtergrondinformatie over Lusthof Soelen dat in de 18e eeuw dichtbij Nemoland lag. Basis is het terugevonden 18e eeuwse boek met een lang gedicht over Soelen en omgeving
- Film (docudrama) over Lusthof Soelen door filmcollectief Jaarendag
- Verhalen speurtocht voor kinderen in/rond Nemoland
- Visie van Nemo op de toekomst van Groot Westerpark, als reactie op de plannen van de gemeente

Visie van Nemo op de toekomst van Groot Westerpark en de bijdrage van Nemo
Van Stirum TV over Nemoland Westerpark
Pitch van Mathilde over Nemoland Westerpark
Krantenartikelen over Nemo vanaf 1992
Artikelen uit de 'Staatskrant' (buurtkrant) over Nemo
Geschiedenisproject Bretten & stage-aanbod
Alle films over Nemoland Westerpark
 

Project in English

POND OF STORIES
Telling and performing stories in Nemoland Westerpark

Under the stones and asphalt of Amsterdam West there are the traces of a distant past (older than Amsterdam), which literally come to the surface around the pond of Nemoland in the Westerpark. We want to collect, tell and perform the stories and myths of this unknown primeval landscape and use also stories and myths from local residents about the landscape and nature of their youth and their (grand)parents. Maybe we need Polish, Surinam, Turkish and Moroccan fairy tales about natureto find our own primeval nature ... Nemoland can become a gold mine of neighborhood stories and a pond of inspiration.

Between the old Spaarndammerdike and Westerpark/Westergas lies a marvellous no man's land/nemoland where the time goes back. Here you can still walk on medieval storylines and wander around on the 18th century estate Soelen. Out of the pond the Braeck, the water spirit Swawa could appear. Here nature is still connected with magic, which has disappeared in the city and the parked nature.

The purpose of the project Pond of stories is to involve local residents in urban nature and the history of urban landscape, als by telling their own stories about the landscape of their youth and their (grand)parents. The wild nature of Nemoland and the historic untouched landscape around the Spaarndammerdike and Waternatuurtuin are extremely suitable for this. Nemo thinks that the future plans for this area (Groot Westerpark) pay too much attention to recreation and infrastructures. Our project Pond of stories, focusses on history and ecology of the park, and involvement of local residents, which is lacking in the future plans of the city government. We think this form appeals to local residents, and in particular to vulnerable groups in the neighborhood: children, young people, residents with a migration background, elder people, people with disabilities, etc.

Foundation Nemo wants to develop this plan within Nemoland Westerpark by expanding existing facilities, in close cooperation with community organizations (eg ABC/Welfare, Regenboog, IVN, WR). Nemo also will use her experience of many hiking and storytelling events organized by Nemo in the Bretten and the Westerpark.

Activities
- fairy tale walks for small kids to the story hut
- treasure hunts/games
- walking theater; walkabout and songlines with theater on the way
- story soup: eating soup with spiced stories and poems from the neighborhood
- walking meditation: walking with inspiration from all cultures
- Soelen: film / docudrama, excursion and poems about lusthof Soelen
- Voluntary work, workshops and internships for all these activities

Facilities
- neighborhood garden house and story hut near the pond
- Soelen neighborhood vegetable garden, herb garden, wild nature garden

Place
Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2
on the grounds of the school gardens