Doelstelling Vereniging Nemo
Nemo (opgericht in 1988) is een belangenvereniging voor wandelaars, gevestigd op Westerpark 2, Amsterdam, met de doelstelling:
1.       Het bevorderen van het vrij wandelen en het in en buiten rechte opkomen voor de belangen van wandelaars.
2.       Het bevorderen van de juridische en feitelijke toegankelijkheid van landelijke en stedelijke gebieden voor wandelaars.
3.       Het bevorderen van behoud en herstel van waardevolle landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische elementen en structuren voor wandelaars.
4.
       Het mogelijk maken van initiatieven om, zonder winstoogmerk, natuurvriendelijke en kleinschalige wandelingen te organiseren buiten de geijkte routes.
5.
       Het geven van bekendheid aan, en het informeren over vrije wandelmogelijkheden en eventuele belemmeringen.

 Activiteiten van de vereniging
1. Het mogelijk maken dat leden wandelen door het faciliteren van wandelinitiatieven en het bekend maken van wandelingen aan leden via het wandelprogramma.

2. Het organiseren van ‘actiewandelingen’ gericht op het ontdekken van voetpaden, het ontwerpen van wandelroutes en het inventariseren van knelpunten.

3.  Het opkomen voor het behoud en de toegankelijkheid van voetpaden door:
a.
       Het inventariseren van knelpunten
b.       Lobby bij terreineigenaren en in de politiek, het voeren van procedures
c.
       Deelname aan het Wandeloverleg Noord-Holland
d.
       Geven van voorlichting over de rechten van de wandelaar
e.
       Lobby voor een wandelwet

4.       Opzetten en ondersteunen van het bezoekerscentrum ‘Nemoland’ in Polen als basis voor projecten voor lokale ontwikkeling met als doel: het bevorderen van duurzaam toerisme (agrotoerisme, gezondheidstoerisme, educatief toerisme) gecombineerd met natuurbeheer, bescherming van het cultureel erfgoed en het creëren van nieuwe agrarische bedrijvigheid. Activiteiten van Nemo in Polen:
a.       Opzetten van het bezoekerscentrum
b.
       Het organiseren van vrijwilligerskampen, workshops, seminars en stages
c.
       Het organiseren van uitwisselingsprojecten voor jeugdorganisaties, scholen en universiteiten
d.       Lobby tegen de mijnbouwplannen
e.       Organisatie van de Hollandse Dagen (concerten in dorpskerken)
f.       Promotie van duurzaam toerisme naar Polen via het Pools Café in Amsterdam

5.       Het begeleiden en coachen van vrijwilligers, het aanbieden van werkervaring en opleidingstrajecten, het aanbieden van reïntegratietrajecten en stageplaatsen.

VRIJWILLIGERSSTATUUT

Nemo is een vereniging die wandelingen organiseert en opkomt voor het behoud en de toegankelijkheid van voetpaden. De uitvoering van deze taken worden in opdracht van de vereniging uitgevoerd door Stichting Nemo. Deze activiteiten kunnen enkel slagen door de gezamenlijke inzet van de vaste medewerkers van de stichting (het team) en de vrijwilligers van de vereniging. De vereniging stelt de inzet van vrijwilligers bijzonder op prijs en probeert het werk in goede banen te leiden. Daarom maakt de stichting in opdracht van de vereniging duidelijke afspraken met de vrijwilligers, zodat beiden weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. De vrijwilligers van de vereniging zijn immers in een vrijwillig dienstverband bij de stichting. Uitgangspunt is 'werk op maat'. Er wordt gekeken naar wat de vrijwilliger leuk vindt om te doen, wat hij/zij kan, hoeveel verantwoordelijkheden hij/zij wil nemen en hoeveel tijd hij/zij heeft. Taken en werkzaamheden moeten goed geregeld zijn en begeleid worden. Praktisch houdt dat het volgende in:

1. Vooraf moet duidelijk zijn wat de taken en de werkzaamheden zijn, hoeveel tijd de vrijwilliger beschikbaar heeft, voor welke (minimale) periode de vrijwilliger zich wil inzetten en wat de werktijden zijn. De vrijwilliger mag verwachten dat haar/zijn kwaliteiten en vaardigheden in overeenstemming zijn met de opgedragen taken en werkzaamheden. Te laat komen, ziekte of verhindering moet zo tijdig mogelijk gemeld worden. Uiteraard wordt rekening gehouden met vakantieafspraken. Bij vertrek wordt de vrijwilliger verzocht met een opzegtermijn van een maand rekening te houden om de taken zo goed mogelijk over te kunnen dragen. Als de stichting de overeenkomst opzegt, heeft de vrijwilliger het recht te horen wat de precieze redenen zijn. De vrijwilliger kan hiertegen bezwaar maken bij het verenigingsbestuur.

2. Er wordt een inwerktijd afgesproken, waarin kennis gemaakt wordt met de andere medewerkers, de doelstelling en werkzaamheden van Stichting Nemo, de verenigingsactiviteiten en de eigen werkzaamheden. Daarna wordt elk half jaar de werkzaamheden geëvalueerd via een functioneringsgesprek. Over de werkzaamheden vindt regelmatig overleg plaats.

3. Het werk kan veel scholingsaspecten hebben. De vrijwilliger wordt aangeboden tijdens het werk nieuwe vaardigheden te leren.

4. De werkzaamheden zijn niet loonvormend. Onkosten voor het werk worden vergoed (bijv. reiskosten, materialen, scholingskosten).

5. Stichting Nemo is aansprakelijk voor schade die tijdens het werk ontstaat; behalve als er sprake is van duidelijk 'eigen schuld' (bijv. bewuste verkeersovertredingen, grove nalatigheid). Tijdens het werk is de vrijwilliger verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Uiteraard gaan we er van uit dat de vrijwilliger zelf een Ziekenfondsverzekering heeft. Voor vrijwillige chauffeurs zijn aanvullende verzekeringen afgesloten, zoals een schade-inzittendenverzekering en een ongevallen-inzittendenverzekering.

6. De vrijwilliger kan ook met behoud van uitkering werken. De vereniging is hiervoor door de Sociale Dienst erkend. Voor het Arbeidsbureau en de Sociale Dienst kan de vrijwilliger een verklaring krijgen met een verslag van de werkzaamheden. Zo'n verslag kan ook waarde hebben bij toekomstige sollicitaties.

7. Werkbegeleiding en werkcoördinatie gebeurt door de bureaucoördinator. Zij is verantwoordelijk voor de voortgang en afstemming van de werkzaamheden.

8. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor het beleid, de werkafspraken en de evaluatie van die afspraken. Daarbij horen ook functioneringsgesprekken.

9. Als eventuele problemen niet oplosbaar zijn, kan de vertrouwenspersoon van het verenigingsbestuur daarin bemiddelen.

10. Vrijwilligers worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te denken over het beleid en de gang van zaken in de organisatie, zeker voor zover het hun eigen werk betreft. Zijn/haar inbreng hierin is zeer welkom.

11. De vereniging verwacht dat de vrijwilliger zich kan vinden in de doelstelling en de werkzaamheden van de vereniging en de stichting en dat de gemaakte afspraken zo goed mogelijk nagekomen worden. De vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht inzake privé-gegevens van verenigingsleden en medewerkers.