KLIK HIER VOOR OMGEVINGSKAART

Meer informatie en onderzoeksverslagen: zie de Downloadpagina

Aanbod van stages, onderzoeken en vrijwilligerswerk in Nemoland Polen

Studenten gezocht voor lokale projecten gericht op duurzame ontwikkeling

Vanuit haar centrum Nemoland in zuid-west Polen coördineert de Nederlands/Poolse Fundacja Nemo verschillende lokale projecten voor duurzame ontwikkeling. Voor studenten zijn er veel mogelijkheden voor stages, afstudeeronderzoeken of vrijwilligerswerk. De activiteiten kunnen zowel in Polen als in Nederland plaatsvinden. Nemo werkt samen met plaatselijke Poolse (hoge)scholen en universiteiten.

 Nemoland in het Poolse Reuzengebergte/Isergebergte
werkplaats voor duur
zame ontwikkeling

Nemoland is een activiteitencentrum aan de voet van het Reuzengebergte en Isergebergte in zuid-west Polen, 900 km. van Amsterdam, met het doel om toerisme te combineren met educatie en concrete projecten voor locale ontwikkeling vanuit een integrale benadering waarbij dorpstoerisme, natuur/landschapsbescherming, agrarische en ambachtelijke bedrijvigheid elkaar aanvullen en versterken. Daarbij worden dorpstoerisme en agrarische bedrijvigheid gezien als basis voor de duurzame ontwikkeling van de streek. Uitgangspunt is het versterken van locale potenties en initiatieven.

Voor studenten zijn er aantrekkelijke mogelijkheden voor stages, afstudeeronderzoeken, vrijwilligerswerk en educatieve programma’s omdat hierbij alle aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod komen. Bovendien bevindt Polen zich in een interessante overgangssituatie met alle daarbij behorende problemen en mogelijkheden. Door de ligging in het Pools/Duits/ Tsjechische grensgebied (Euroregio Nysa) krijgen de projecten vanzelf Europese dimensies.

De plannen van Nemo voor duurzame ontwikkeling krijgen een extra dimensie omdat ze functioneren als alternatief voor de plannen van de Poolse mijnbouwfirma Pol Skal die in het gebied een grote open steengroeve willen gaan exploiteren. De steengroeve van ruim 100 ha. zou elk perspectief op duurzame ontwikkeling voorgoed vernietigen. De mijn zou ook het einde van Nemoland betekenen, omdat Nemoland direct grenst aan het geplande mijnbouwgebied. Tot nu heeft een sterke plaatselijke lobby de plannen tegengehouden. De plaatselijke en provinciale overheden zijn zeer aanspreekbaar voor alternatieve projecten. De bijdragen van de studenten spelen hierbij een wezenlijke rol.

Studenten gezocht!

Nemo zoekt studenten die mogelijkheden willen onderzoeken voor duurzame ontwikkeling in Polen, bedrijfsplannen maken en pilotprojecten helpen opstarten. Vrijwilligers en meeloopstages kunnen daarbij concrete ondersteuning leveren. De activiteiten van de studenten dienen te leiden tot concrete en bruikbare producten en resultaten. Er zijn korte en langere stages mogelijk, in de vorm van onderzoeks- en praktijkstages. De opzet van de stages en onderzoeken worden binnen het bovenstaande kader, afgestemd op de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van de student en begeleiders. Fundacja Nemo is een non-profit organisatie en kan helaas geen vergoeding, maaltijden en reiskosten betalen. Wel biedt Nemo gratis overnachting, de nodige faciliteiten, de begeleiding en een heldere structuur voor de stage en de onderzoeken. De student functioneert als medewerker en werkt in een klein projectteam. Als projectmedewerker heeft hij/zij medeverantwoordelijkheid voor het slagen van het project.

Onderwerpen voor stages en onderzoeken

1. Vervolg op de al uitgevoerde stages en onderzoeken
- Het opzetten van een schapenhouderij en een kaasmakerij
- Onderzoek naar Europese subsidieprogramma’s voor een aantal concrete projecten
- Het opzetten van programma’s voor andere vormen van toerisme buiten het hoogseizoen (educatief toerisme, gezondsheidstoerisme en reïntegratietrajecten)
- Het vinden van Nederlandse boeren, reisorganisaties en andere mogelijke partners die projecten willen opzetten in Polen

2. Uitvoeren van een ontwikkelingsplan voor dorpstoerisme in de gemeente Stara Kamienica en de regio Iser/Reuzengebergte, gecombineerd met marktonderzoek, een pr-plan en een website.

3. Marktonderzoek gericht op nieuwe locale toeristische producten, afnemers (touroperators, reisorganisaties, jongerenorganisaties) en nieuwe doelgroepen (marketing en promotie).

4. Marktonderzoek naar de voorwaarden en mogelijkheden van gezondheidstoerisme en educatief toerisme (bijv. het aanbod van resocialisatie- en reintegratietrajecten, zorgboerderijen, educatieve schoolreizen, zomerschool, workshops).

5. Onderzoek naar de bereidheid en voorwaarden van Nederlandse ondernemers en kenniscentra te investeren in duurzame toeristische en agrarische ontwikkeling in Stara Kamienica en de regio Iser/Reuzengebergte.

6. Onderzoek naar de voorwaarden en mogelijkheden van akkerbouw, veelteelt en/of tuinbouw in het gebied, in de vorm van pilotprojecten.

7. Haalbaarheidsonderzoek naar de verwerking van agrarische producten tot streekproducten, via plaatselijke werkplaatsen (het opzetten van productielijnen, afzetketens, marketing en promotie).

8. Historisch (bronnen)onderzoek naar de geschiedenis van de streek en sociale veranderingsprocessen.

9 P.R. en vormgeving. We hebben dringend behoefte aan ITers en creatieve vormgevers die folders, websites en andere publicatiematerialen willen ontwerpen en produceren. Ook het organiseren van PR-campagnes en fondsenwerving hoort hierbij.

10 Wij staan open voor eigen initiatieven en nieuwe projecten.

Praktijkstages en vrijwilligerswerk

Nemoland biedt verschillende mogelijkheden voor studenten die de Poolse situatie willen ervaren en concreet bij willen dragen aan duurzame ontwikkeling

1.
Nemoland
-
Als assistent beheerder in het gastenseizoen (begin mei en juli/augustus)
-
Meewerken aan de opbouw en het onderhoud van Nemoland, bijvoorbeeld seizen, bomen snoeien, paden onderhouden, bouwprojecten etc.
-
Mee helpen bij het opzetten en uitvoeren van de projecten van de plaatselijke dorpsorganisaties.

2. Onderzoek in Nederland (bv. marktonderzoek)

3. Ontwerpen en maken van PR-middelen, presentaties, publicaties, websites

Risico's

Stages bij Nemo kunnen misgaan als de verwachtingen anders zijn dan de werkelijkheid. Daarom wil Nemo van tevoren aangeven wat de eventuele risico's zijn. Als de risico's onderkend worden, kunnen ze ook een uitdaging worden.
1. De Poolse taal en cultuur is heel anders dan de Nederlandse. Dat geldt niet alleen voor omgangsvormen en allerlei gewoonten, maar voor het hele dagelijkse leven. De cultuurkloof is veel groter dan op het eerste gezicht lijkt. Die wordt versterkt door het feit dat weinig mensen een vreemde taal spreken.
2. De Nemo-organisatie bestaat uit een klein team. Dat betekent dat samenwerking altijd persoonlijk is. Verschillen van mening en conflicten moeten daarom snel worden herkend en uitgepraat. Dat vereist van de student flexibiliteit en incasseringsvermogen.
3. Nemo is als NGO een pioniersorganisatie. Projecten zijn vaak pilot-projecten en werken via de trial-and-error methode. De structuur van de organisatie is daarop aangepast. Zelfstandig kunnen werken en eigen initiatief is daarbij een voorwaarde. Studenten die een vaste structuur en een meerjarenplanning wensen kunnen beter kiezen voor het bedrijfsleven. 
4. Studenten en vrijwilligers worden beschouwd als volwaardig teamlid en medewerker. Nemo is te klein om zich de luxe te permitteren van een vrijblijvende stage. Als teamlid heb je een eigen verantwoordelijkheid voor je functioneren.
5. Nemo heeft geen budget om studenten en vrijwilligers te betalen. 

 Uitwisseling

Nemo heeft in 2004 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Kolegium Karkonosze, de Hogeschool van Jelenia Góra. Ook werkt Nemo samen met het lokale voortgezet onderwijs in Stara Kamienica en de basisscholen in de dorpen. In het kader van deze samenwerking zoekt Nemo studenten en onderwijsinstellingen om gezamenlijk uitwisselingsprojecten en educatieve programma’s op te zetten.  

Workshops

Voor groepen studenten of scholieren kan Nemo workshops aanbieden gericht op de kennismaking met de Poolse omgeving. Nemo kan complete arrangementen verzorgen met educatieve en culturele programma’s, bivaks en survivaltochten, excursies en wandeltochten.
In 2004 organiseerde Nemo een workshop voor 30 studenten uit Wageningen in het kader van het MAKS-programma van de Universiteit van Wageningen (Management of Agro-ecological Knowledge and Social change).

Voorbeelden van uitgevoerde stages en onderzoeken vanaf 2004

Afstudeeronderzoek van Eline Lommen (NHTV, Hogeschool van Toerisme in Breda). Probleemjongeren in Nemoland? Geen probleem! Onderzoek naar de voorwaarden van ervaringsleren-programma’s in het buitenland, voor koepels van jeugdhulpverlenings-instellingen. Aan bod komt: wat is ervaringsleren, de doelgroep, de behoeften van de jeugdhulpverlening en het aanbod van Nemoland.

Afstudeerproject van Maarten Peters en Jonathan Hibma in het kader van hun architectuurstudie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij maakten een ontwerp voor een centraal gebouw voor Nemoland, als bezoekerscentrum en verhalencentrum voor legenden van het Isergebergte met de functies: ontmoetingscentrum, expositieruimte, verhalencentrum, ruimte voor optredens en evenementen, verkoop van streekproducten, gelegenheid om iets te drinken, centrale plek binnen en buiten dat als magisch centrum functioneert (bv vuurplek). Het ontwerp is winnaar geworden van de Vitae bouw prijs.

Afstudeeronderzoek “NEMO, rural development and the European Union”, van Hanneke Lankveld (International Agri-Business Management, Hogeschool Larenstein Deventer). Onderzoek naar de mogelijkheden en financiële ondersteuning voor plattelandsontwikkeling in Stara Kamienica, in de vorm van een bedrijfsplan. Veel aandacht voor Europese programma’s, fondsen en duurzame agrarische ontwikkeling.

Afstudeeropdracht van Hilbert Tijmes en Neeltje van de Vossenberg (Hogeschool van Utrecht lerarenopleiding aardrijkskunde, specialisatie Natuur- en Milieueducatie). Zij hebben een educatief en toeristisch weekprogramma gemaakt voor scholieren gebaseerd op lokale legenden.

Bedrijfsplan voor Nemoland door Mariska Tjon A Loi van de Hanzehogeschool Groningen (International Business & Management Studies), met de organisatiestructuur van Nemo, een SWOT-analyse, toekomstmogelijkheden, de Poolse wetgeving en een marketing-plan.

Grote stage van Miranda Bink (Plattelandsvernieuwing, afstudeerrichting Groen en Landschap aan de Hogeschool INHolland in Delft). Onderzoek naar de kwaliteiten van de streek, de kenmerken van het landschap, de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie en de (toekomstige) attracties op het gebied van natuur en cultuur. Miranda heeft de stage niet kunnen afronden, maar wel veel bruikbare gegevens verzameld.

Projectstage van Theo Wijma en Vera Velstra (Hogere Landbouwschool Van Hall Instituut Leeuwarden). Onderzoek naar de mogelijkheden van veeteelt, en de verwerking van landbouwproducten in Zuidwest Polen. Onderzoek naar de mogelijkheden van veeteelt in het gebied op en rond Nemoland en onderzoek naar de verwerking van agrarische landbouwproducten die geproduceerd kunnen worden op Nemoland.

Oriënterende stage van Titus Galema (student akker/tuinbouw Hogeschool Larenstein Deventer) met een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor geïntegreerde tuin- of akkerbouw in de gemeente Stara Kamienica in Zuid-West Polen.

Rapport over de samenstelling van de markt van duurzaam toerisme naar Polen met knelpunten en aanbevelingen door Ralph van Es (HBO-opleiding plattelandsvernieuwing in Haarlem)

Emiel Elgersma (Haagse Hogeschool) maakte een nieuwe website voor Nemo beheerd vanuit een centraal Content Management Systeem.

Zomerstage Jiska de Vries (studente Plattelandsvernieuwing aan Hogeschool Larenstein te Deventer). Doel van de stage was het leiden van mensen in groepsverband bij  uiteenlopende activiteiten.

Meeloopstage van Bart Janszen (opleiding: Recreatie, Toerisme en Cultuur, HBO HS Delft) op het Nemokantoor in Amsterdam.  

Meer informatie en onderzoeksverslagen: zie de Downloadpagina

ACHTERGRONDINFORMATIE
 

Bedreigde dorpen in het 'Toscane van Midden-Europa'
De dorpen in het Poolse Isergebergte die in een van de mooiste landschappen van Polen liggen in de uitlopers van het Silezische Reuzengebergte (vroeger bekend als het 'Toscane van Midden Europa') worden acuut bedreigd door een economische en ecologische catastrofe. Door de vrije markt en de grote concurrentie is de lokale agrarische economie ingestort waardoor het landschap verruigt en vernield dreigt te worden door grootschalige mijnbouw-projecten. Door de rampzalige gevolgen van de oorlog (de streek was vroeger Duits en de bewoners werden verdreven; de verdreven Polen namen hun plaats in) en het communisme is er geen 'gemeenschapsleven' ontstaan die de klappen kon opvangen. Ook is daardoor de waardering en bescherming van cultuur en landschap achtergebleven. Door de enorme werkloosheid (meer dan 30%) en het gebrek aan voldoende sociale en medische voorzieningen is er veel (verborgen) armoede en zijn er toenemende alcohol/drugsproblemen. Gevolg: de optimisten trekken weg, en bij de overblijvers overheersen onderling wantrouwen, apathie en pessimisme over de toekomst.

Rampzalige mijnbouwplannen
De recente mijnbouwplannen van de Poolse firma Pol Skal (eigendom van Euromarket, een groot Pools automobielbedrijf en agent van General Motors) zijn een acute bedreiging van de gemeente Stara Kamienica. De firma heeft midden in de gemeente 100 ha. land aangekocht en wil daar een open steenmijn ontginnen. Het gaat om de delving van leuciet, een mineraal voor de porselein-industrie. Het overgebleven graniet wordt vergruisd voor de wegenbouw. Het mijnbouwproject is rampzalig voor de ontwikkeling in de streek. Het gaat om de onomkeerbare vernietiging van een onbetwist waardevol natuurrijk cultuurlandschap aan de rand van natuurparken. Het geplande mijnbouwgebied ligt in de onmiddellijke omgeving van drie dorpen die onherstelbare schade zullen gaan oplopen. De schadelijke invloed (stof, explosies, licht, vrachtwagens, vergruizingmachines, dragliners, verstoring drinkwatersystemen) is groot, tot een straal 10/20 km. De lokale bevolking, het gemeentebestuur en de gemeenteraad en zelfs de provincie heeft zich vrijwel unaniem uitgesproken tegen de mijn. De gemeente heeft de keuze tegen de mijn ingebed in gemeentelijk beleid voor duurzame ontwikkeling en agrotoerisme. Maar de Provincie negeert de gemeente en wil de komst van de mijn afdwingen. Onlangs heeft de minister het besluit van de Provincie vernietigd, en nu moet de Provincie een nieuw besluit nemen. Het is van het grootste belang dat de gemeente en de lokale organisaties laten zien dat er alternatieven zijn voor de mijnbouw. En dat is de uitgesproken bedoeling van dit project.

Nieuwe perspectieven
Vooral door het lokale verzet tegen de recente mijnbouwplannen in Mala Kamienica en de activiteiten van een groep kunstenaars uit Kopaniec, zijn er de laatste jaren steeds meer dorpsorganisaties en scholen actief geworden voor hun dorp. Het effect is: meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden, meer waardering voor lokale cultuur en landschap, versterking van het gemeenschapsleven en samenwerking met buitenlandse partners. De toetreding van Polen tot de EU heeft naast scepsis ook een nieuw elan gecreëerd en geloof in een positieve ontwikkeling.