• Reserveer zo vroeg mogelijk.
  • Meenemen: Lunch, drinken, fruit, regenkleding, stevige waterbestendige wandelschoenen, voetverzorging, kompas.
  • Annuleren: Als je te laat afzegt (bij dagwandelingen 24 uur voor de wandeling, en bij weekends 1 week tevoren) of te laat komt, moet je toch betalen. Bij weekends/weken gelden vastgestelde annuleringstermijnen (zie reisvoorwaarden).
  • Verzekering : Nemo heeft voor alle leden een speciale WA-verzekering afgesloten voor verenigingen. Bij schade tijdens de reis of de wandeling is de begeleider of Nemo niet aansprakelijk. Vervoer is verzekerd via WA- en inzittendenverzekering. Op verzoek kan een reis- en/of annuleringsverzekering afgesloten worden
  • Nemo verstrekt geen gegevens van leden.

REISVOORWAARDEN VERENIGING NEMO 

De wandelingen, wandelreizen en andere arrangementen van Nemo zijn verenigingsactiviteiten van/voor leden, zonder winstoogmerk en volgens de statutaire doelstelling van de vereniging; nl. het bevorderen van duurzaam toerisme door het inventariseren en onderhouden van wandelroutes, en educatieve activiteiten. De wandelactiviteiten worden in opdracht van de vereniging uitgevoerd door Stichting Nemo.

Aanmelding en betaling. De reisovereenkomst is gesloten wanneer Nemo je aanmelding (mondeling, per email of schriftelijk) heeft ontvangen, waarmee je je verplicht de reissom binnen de gestelde termijn (en in ieder geval voorafgaande aan de reis) te betalen. We beschouwen je aanmelding, opgave, deelname of reservering dus als een overeenkomst met verplichtingen van beide partijen: Nemo (levering van diensten) en de deelnemer (betaling). Je ontvangt een verzoek voor de betaling van de reissom, eventueel verhoogd met het Nemo-lidmaatschap en boekingskosten. De reissom dient binnen één week na ontvangst van het verzoek te worden voldaan.
Annulering. Annulering kan zowel telefonisch als schriftelijk geschieden. De annuleringskosten zijn: tot 42 dagen voor aankomst op de (eerste) accommodatie: 15% van de reissom; van 42 t/m 21 dagen voor aankomst: 30% van de reissom; van 20 t/m 8 dagen voor aankomst: 70%; van 7 dagen tot de dag van aankomst: de totale reissom.  Bij dagwandelingen kan tot 24 uur voor de aanvang van de wandeling gratis  geannuleerd worden, daarna dient de hele reissom betaald worden. Dat geldt ook voor maaltijden en excursies, waarvoor men zich opgegeven heeft.
Restitutie. Indien de deelnemer geen of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de gereserveerde en bij de reissom inbegrepen diensten en voorzieningen (bijv. gids, maaltijden, lege slaapplaats bij verblijf elders, vervoerskosten), wordt geen restitutie verleend. Ook wordt geen restitutie verleend als aangeboden diensten en voorzieningen buiten de schuld van Nemo afwijken van de reisovereenkomst.
Verzekeringen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. Voor de reizen naar het buitenland stelt Nemo een reisverzekering verplicht. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.
Aansprakelijkheid van de reisorganisator. Nemo is niet aansprakelijk voor door reizigers of derden geleden schade of letsel, door wie dan ook of door welke oorzaak dan ook, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de kant van Nemo. In dat geval bedraagt zijn aansprakelijkheid ten hoogste eenmaal de reissom. Voor haar leden heeft Nemo een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Voor het vervoer is een WA/ inzittendenverzekering afgesloten en beschikt Nemo over een Wegenwachtabonnement. Ook tijdens de wandelingen is Nemo niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een bepaalde route, hindernissen of het soort terrein..
Vervoer Bij het uitvallen van het vervoer is Nemo verplicht de betaalde vergoeding voor het vervoer terug te betalen. Nemo zal zich inzetten om vervangend vervoer te regelen, maar is niet verplicht hiervoor de kosten te vergoeden, mits deze kosten door de verzekering gedekt worden. 
Verantwoordelijkheid van de reiziger. De deelnemers is verplicht zich zo te gedragen dat hij/zij de goede voortgang van het arrangement, de reis en het verblijf niet in gevaar brengt, en zich daarbij houdt aan de geldende wet- en regelgeving. De reiziger verplicht zich alle schade te vergoeden waarvoor hij/zij aansprakelijk is.
Verantwoordelijkheid van de reisorganisator. De reisorganisator, de begeleider en de beheerder zijn verantwoordelijk voor de goede en veilige voortgang van de verenigingsactiviteiten en het zo veel mogelijk voorkómen van schade en overlast aan de leden, de vereniging en de gebruikte voorzieningen. Dit houdt de bevoegdheid van de staf en/of de begeleider en/of beheerder van Nemo in, om verenigingsleden deelname aan verenigingsactiviteiten te ontzeggen, op basis van een gemotiveerd besluit en volgens de beginselen van billijkheid en redelijkheid. Schorsing van leden vindt plaats conform de verenigingsstatuten. Voor klachten kan men contact opnemen met het bestuur, p/a Nemobestuur, Overbrakerpad 2, 1014 AZ Amsterdam. 
Algemeen.
Aan het reisaanbod en de prijzen van Nemo in folders, op Internet en in de Vrije Wandelaar reiskrant kan geen rechten ontleend worden. Voor situaties waarin deze reisvoorwaarden niet voorzien, gelden de algemene reisvoorwaarden van de ANVR.