Laat OUD OSDORP leven:

geen Westrandweg, geen bedrijventerrein in de Lutkemeer en geen villa op de Wijsentkade!

foto: in het midden de Wijsentkade. Voorin het weiland komt de Westrandweg. 
klik hier voor meer foto's en kaartjes

Ontdek het wonder van Oud Osdorp; het oudste cultuurlandschap van Amsterdam en een uniek natuurgebied! Nu het nog kan, want het landelijke karakter van Oud Osdorp verdwijnt binnenkort door een nieuwe snelweg, bedrijfsterreinen en villabouw. Dat is een groot verlies voor Amsterdam.  

 

graftombe op het oude kerkhof van Oud Osdorp klik hier voor meer foto's en kaartjes


overleden
LANDELIJK  OUD OSDORP
OP 1000 JARIGE LEEFTIJD, IN DE BLOEI VAN HAAR LEVEN VAN ONS WEGGENOMEN

 ik had je eeuwig lief, jij groengerande bloementooi,
over de Wijsentkade en jouw veendoorlopen vogelhuid
kwam de Kluut heel teer, tot in jouw Lutkemeer, steeds weer,
jij rafelrand, mijn ochtend/avondlief, zo wondermooi,
mijn 1000 jarig onbestorven lief, mijn polderbruid  

  meer informatie: WWW.STRUINEN.NL - Nemo, Westerpark 2, 1013 RR Amsterdam, nemo@pz.nl, tel. 020-6817013  

Links
Rijkswaterstaat: plannen voor de 2e Coentunnel en de Westrandweg

    Milieucentrum Amsterdam; dossier 2e Coentunnel en Westrandweg

Milieudefensie over 2e Coen en Westrandweg

    Inspraakreactie van Nemo op het Programma van Eisen "Tuinen van West"
over de inrichting van het landelijke gebied van Oud Osdorp. Nemo biedt een wandelpadenplan aan.

Geschiedenis van Oud Osdorp

Meer over de (kerk)geschiedenis van Sloten, Sloterdijk en Oud Osdorp

klik hier voor meer foto's en kaartjes 

“OUD OSDORP IS OVERAL!”

MEER VOETPADEN, NATUUR EN OPENBAAR VERVOER  
IN PLAATS VAN NOG EEN SNELWEG, BEDRIJVENTERREINEN EN VILLA’S!
 

Een Amsterdams sprookje?

Amsterdam wordt omringd door natuurgebieden die als groene scheggen de stad binnendringen. Ze bieden de benauwde stad de broodnodige natuur, rust en ruimte. Als bruiden dingen de scheggen naar de gunsten van de stedeling: Waterland, Diemerbos, Amstel en Amsterdam-se Bos; de een nog mooier opgemaakt dan de ander. Ooit was de westelijke scheg (Spaarndammerdijk en Oud Osdorp) de mooiste. Maar terwijl de andere scheggen opbloeiden als verwende prinsessen, werd de westelijke scheg de Assepoester van de stad. Door eindeloze stadsuitbreidingen, havens, Schiphol en snelwegen bleef er weinig over dan een rafelige groene strook (Westerpark/Brettenzone), en een groene oase rond Oud Osdorp. Niet met opzet of via subsidies, maar puur door toeval. Omdat het een vergeten stadsrand was, een niemandsland. Niemand wist dat landelijk Oud Osdorp als landschapsmonument een bruidsschat was voor de dichtgegroeide stad. Maar de vergeten rafelrand, met onbekende - dus onbeminde- juwelen, werd ontdekt door de projectontwikkelaars en hun politici. Daarna kwam Rijkswaterstaat… Weerloos was Oud Osdorp voor de plannen van weer een snelweg, bedrijfsterreinen en brutale villa’s. Assepoester dreigt nu beide schoenen te verliezen en niemand van  haar zusters schiet te hulp. Als Amsterdam niet uitkijkt, verliest ze haar mooiste bruid! Wie zorgt nog voor een goede afloop? Waar is de prins?

 Waarom wandelen naar Oud Osdorp?

Overal in Nederland verschijnen snelwegen en bedrijventerreinen in groengebieden. Het unieke cultuurlandschap verrommelt en verdwijnt. Steeds meer voetpaden verdwijnen. In Oud Osdorp werd de pijn van het verlies extra heftig, omdat hier een zeer waardevol veenweidegebied extreem bedreigd wordt door asfalt, een hoog snelwegtalud (tot 11m), lawaai, stank, luchtvervuiling, villa’s en bedrijventerreinen. Extra pijnlijk is dat compensatie in de vorm van kleine natuurgebiedjes puur cosmetisch van aard is, en dat ook de inrichtingsplannen van de"Tuinen van West" nooit in de eeuwigheid de schade kunnen herstellen of zelfs maar verdoezelen. Het is een gebied dat door de politiek is verwaarloosd en nu wordt opgeofferd aan Schiphol en de autolobby. Maar voor wandelaars is de wonderlijke wereld van de Westrandscheg en het landelijk gebied van Oud Osdorp een openbaring. Door te wandelen kan meer waardering, en meer (politiek) draagvlak ontstaan voor het behoud van dit bijzondere landschap. De A6/A9 langs het Naardermeer kon worden tegengehouden dankzij een actieve lobby van Natuurmonumenten en plaatselijke groepen. Oud Osdorp verdient ook die inzet en steun.

Wandelen om een minister te overtuigen

De Westrandweg is een geplande autosnelweg aan de westzijde van Amsterdam die de A4 en A9 bij Schiphol verbindt met de geplande Tweede Coentunnel (A10). Het Ontwerp Tracé Besluit lag tot 23 april 2007 ter inzage. Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de weg of gepleit voor een betere inpassing. In juni 2007 reageert minister Camiel Eurlings op de bezwaren en neemt hij een besluit over de weg. Daarna kunnen de mensen die bezwaar hebben gemaakt nog in beroep gaan. Alleen de minister kan nog de bezwaren erkennen en kiezen voor gezond verstand, voor een gezonde stad met groene longen, in plaats van aangetaste longen met asfalt, teer en fijnstof… 

 Wat is er zo bijzonder aan Oud Osdorp?

Oud Osdorp is als veenkolonie in de 11e eeuw ontstaan, eerder dan Amsterdam. Het landschap bevat voor een deel nog de oorspronkelijke ontginningspatronen en dijken (Wijsentkade). Uit latere eeuwen is nog elk type vervening zichtbaar (zoals de Lutkemeerpolder), zodat je van een ‘poldermuseum’ kunt spreken. Er zijn nog oude boerderijen en een 19e-eeuws kerkhof met een bijzonder grafmonument. Oud Osdorp (Okesdorp) hoorde oorspronkelijk bij Kennemerland en was een deel van de gemeente Sloten, die pas in 1921 werd opgeheven. Oud Osdorp bevat het enige stukje authentiek cultuurlandschap tussen Amsterdam en Schiphol, onmisbaar als groene buffer, ecologische zone en landschapsmonument. Omdat Amsterdam West zo weinig heeft op dit gebied, is dit landschap (samen met de Kluut en de Brettenzone) relatief waardevoller voor de stad dan de regio van het Naarder-meer. Als deel van de Groene AS is het ook een vitale ecologische zone voor de hele stad. Het gebied heeft veel potenties om ontwikkeld te worden voor ecologische, recreatieve en culturele functies die passen bij het landschap. De aangrenzende stadsdelen ondersteunen dit via het Programma van Eisen ‘Tuinen van West’.

 Waar gaat het om?

Wie weet het antwoord? Lossen we files op door meer snelwegen? Waarom niet investeren in openbaar vervoer en milieu? Mag economische groei de zeldzame natuurgebieden en cultuurlandschappen in stadsranden opslokken? Mogen we daar villa’s bouwen die de horizon vervuilen? Waarom wel overal (geasfalteerde) fietspaden en geen (onverharde) wandelpaden? Waarom een afgesloten Wijsentkade, de enige wandelroute van Oud Osdorp? Waarom wel het Naardermeer beschermen en niet de Kluut en Oud Osdorp? Wat doet de minister, de wethouder, de Deelraad? Wie komt op voor Oud Osdorp?

13 BEZWAREN VAN NEMO TEGEN DE WESTRANDWEG

 1.         De Westrandweg vernietigt het landelijke en natuurlijke karakter van het historisch cultuurlandschap van Oud Osdorp; een middeleeuws landschapsmonument, ouder dan Amsterdam

2.         Er is sprake van misleiding door onsamenhangende en ondoorzichtige procedures. De plannen voor de Tweede Coentunnel, de Westrandweg, de inrichting van de Osdorper polders en de bedrijventerreinen in de Lutkemeerpolder zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar zijn van elkaar losgeknipt en doorlopen verschillende procedures, waardoor betrokkenen onvoldoende inzicht hebben in de gevolgen van de plannen en voortdurend op het verkeerde been gezet worden.

3.         De kwaliteit van de recreatieve voorzieningen en recreatieve infrastructuren wordt onherstelbaar aangetast, terwijl het gebied een uiterst belangrijke recreatieve functie heeft voor het westen van Amsterdam

4.         Het verkeer heeft geen baat bij de snelweg: de verkeersprognoses in de onderzoeken van Rijkswaterstaat zijn niet onderbouwd en zijn gebaseerd op verouderde concepten (files bestrijden door meer asfalt) en verouderde politieke verhoudingen (politieke autolobby).

5.         Er zijn voldoende alternatieven (meer openbaar vervoer, metronetwerk, rekeningrijden, groepsvervoer), maar de politieke wil om die te ontwikkelen ontbreekt.

6.         De luchtkwaliteitberekeningen van TNO zijn niet inzichtelijk en verifieerbaar, vanwege onduidelijke verkeersgegevens. De verkeerscijfers in het luchtkwaliteitrapport en het deelrapport verkeer en vervoer wijzen onverklaarbare verschillen uit.

7.         De luchtkwaliteitsnormen worden overschreden als de weg er komt. De NO2 en PM10 concentraties (24 uur-gemiddelde) worden in het voorkeursalternatief overschreden, waartegenover geen compensatie binnen het plangebied bestaat.

8.         De toename van het autoverkeer is negatief voor de leefbaarheid, het milieu en de verkeersveiligheid van Amsterdam.

9.         De enorme kosten (1,2 miljard) kunnen veel beter en effectiever besteed worden. Er is hier sprake van vernietiging van maatschappelijk kapitaal en subsidies aan luchtvervuilers (alsof je voor rokers uit belastinggeld rookruimtes gaat bouwen)

10.       De ecologische compensatie voor de Westrandweg (ecogoten, percelen natuurgebied e.d.) staan in geen enkele verhouding tot de schade, en zijn louter cosmetisch van aard. Nergens worden de schade en de compensatie gekapitaliseerd.

11.       Het hoge dijklichaam van de geplande weg verstoort elke natuurlijke en landschappelijke verhouding in het gebied. Het is onbegrijpelijk dat niet gekozen is voor een inpassing die aansluit bij bestaande natuur- en landschapswaarden, door bijvoorbeeld de weg verdiept aan te leggen.

12.       Met de aantasting van aardkundige waarden in de omgeving van Oud Osdorp, en de verwoesting van een deel van het natuurgebied de Kluut en de Brettenzone wordt een groene long van Amsterdam (Westrandscheg) onherstelbaar aangetast door asfalt.

13.       De aanleg van de Westrandweg is volledig in strijd met talloze beleidsnota’s en besluiten van gemeente en provincie om recreatie- en natuurgebieden rond steden te beschermen en uit te breiden, recreatieve en ecologische routes te ontwikkelen, luchtvervuiling tegen te gaan, openbaar vervoer te stimuleren, draagvlak voor natuurbescherming te creëren enz.

 KORTOM

Met de aanleg van de Westrandweg dreigt een ecologische ramp en een onaanvaardbare vernietiging van waardevolle Amsterdamse natuur- en cultuurwaarden. Ook is in de huidige plannen nauwelijks geprobeerd de weg in te passen in het landschap, wat duidt op minachting voor de cultuur-, natuur-, landschaps- en aardwaarden van het gebied. De schade voor natuur, landschap en buurtbewoners is erg groot en wordt nauwelijks gekapitaliseerd en gecompenseerd. De overlast (lawaai, stank, fijnstof, visueel) is onaanvaardbaar voor de stad en zeer slecht voor het milieu en het klimaat. Bovendien worden files niet opgelost door simpelweg meer asfalt en 1,2 miljard euro subsidie voor autobezitters. Het geld kan veel beter besteed worden aan alternatieven voor de snelweg en aan meer kwaliteit van de groene en recreatieve voorzieningen in het gebied.

Conclusie: De minister moet het besluit om de weg aan te leggen uitstellen. Er is veel meer onderzoek nodig naar 1. de gevolgen van de Westrandweg voor de directe omgeving en heel Amsterdam; 2. de alternatieven voor de weg; 3. reële compensaties; 4. verdiepte ligging.

VERSLAG ROUWTOCHT 3 JUNI 2007

Rouwtocht voor Oud Osdorp was vooral een wandelaarsprotest

De Rouwtocht voor Oud Osdorp was een groot succes. De opkomst voor de wandeling door het Westerpark en de Bretten was groter dan verwacht. Daarom waren de (totaal ca. 50) deelnemers van de Rouwtocht vooral wandelaars. Verreweg de meeste deelnemers kwamen van buiten Osdorp. De stoet werd stemmig geleid door de Nemostaf in rouwkleren en een jeugdige trommelaar. Verschillende mensen hadden muziekinstrumenten meegenomen. Op de plek waar de Westrandweg de Osdorperweg gaat kruizen werd een gepast lied gezongen en gedichten voorgelezen. Op het schoolplein van Oud Osdorp kwamen de kamerleden van GroenLinks (Wijnand Duijvendak) en SP (Sharon Gesthuizen) aan het woord en woordvoerders van Milieudefensie (Joris Wijnhoven) en Milieucentrum Amsterdam (Jan Heijns). En natuurlijk weer muziek. De finale vond plaats op het kerkhof van Oud Osdorp met een plechtig ritueel. De patroon van Oud Osdorp, de heilige Pancratius, werd door een groepje monniken met een litanie opgeroepen om Oud Osdorp te beschermen (zie bijlage). Daarmee eindigde de rouwtocht niet met een begrafenis maar met een hoopvol perspectief.

De rouwtocht trok veel publiciteit. At5 verzorgde zondagavond een uitzending, en RTV-NH zendt vanavond een verslag uit. Er komt ook een uitgebreid verslag op Nefesh-TV (Salto1) op zondag 17 juni 22 uur. Verder waren verschillende lokale media aanwezig. Parool had zaterdag een artikel geplaatst en Amsterdams Stadsblad eerder die week.

De Rouwtocht was georganiseerd door Nemo, vereniging van vrije wandelaars, met ondersteuning van Milieudefensie, Milieucentrum Amsterdam, GroenLinks en SP. Teksten Pancratius, liedjes en flyers: Peter Spruijt. Muzikale leiding en trekzak: Mathilde Andriessen. Monniken: Djana, Bert, Peter en Mathilde. Trommelaar en trekzak: Machiel Spruijt. Wandelbegeleiders: Vincent Rottier en Sjoerd Bartlema.

In de bijlage de uitgedeelde informatie over Pancratius en de tekst van de litanie. En ook het voorgedragen gedicht en de teksten van de liedjes, om nog vaak gezongen te kunnen worden. Verder een paar foto's van de wandeling van o.a. Sjoerd Bartlema. Er zijn nog geen foto's beschikbaar van het ritueel op het kerkhof. Alle deelnemers en betrokkenen: hartelijk dank! Ook die ene bewoner van de Osdorperweg die zijn vlag halfstok had gehangen.

TV-opnames:

AT5
http://www.at5.nl/nieuwsarchief.asp?newsid=27151&archiefdag=0
klik op het pijltje onder de foto

RTV-NH: maandagavond en daarna via de website
http://www.rtvnh.nl/

Nefesh-TV zondag 17 juni 22 uur;
http://www.salto.nl/

  Links
Rijkswaterstaat over de 2e Coentunnel en de Westrandweg

    Milieucentrum Amsterdam; dossier 2e Coentunnel en Westrandweg

Milieudefensie over 2e Coen en Westrandweg

    Inspraakreactie van Nemo op het Programma van Eisen "Tuinen van West",
over de inrichting van het landelijke gebied van Oud Osdorp. Nemo biedt een wandelpadenplan aan.

Geschiedenis van Oud Osdorp

Meer over de (kerk)geschiedenis van Sloten, Sloterdijk en Oud Osdorp

klik hier voor meer foto's en kaartjes